Algemene voorwaarden

complete en verkorte versie 

Nederlof Centrum heeft als kernwaarden

 • Goede informatie over de opleidingen en condities
 • Duidelijke algemene voorwaarden
 • Duidelijke informatie in de bevestiging en bevestiging-email
 • Transparantie in de tarieven
 • Modelformulier om gebruik te maken van de bedenktijd

Belangrijk:

 • Wijzigingen werken standaard niet met terugwerkende kracht, tenzij bij overzicht wijzigingen anders is aangegeven.  (zie overzicht wijzigingen, daar staan ook de eerdere versies van de voorwaarden)

Ook kan je via het menu links een voorbeeld brief vinden, als je gebruikt maakt van het ontbindingsrecht binnen de bedenktijd van 14 dagen. (een gewone email met je eigen tekst accepteren we meestal ook, maar dit is een goed voorbeeld)

Hieronder (in de tabs) staan de complete en de verkorte versie van de algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN – NEDERLOF CENTRUM – per 07-11-2019

Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Onze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond d.d. 23 november 2018.

Deze algemene voorwaarden treden in werking voor overeenkomsten gesloten op of na 7 november 2019.

Artikelen / onderdelen toegevoegd of vervallen

 • Lijst definities onderwijs is uitgebreider dan de oorspronkelijke lijst.
 • Artikel 5a, sub 13 over de combi-korting.
 • Artikel 5a, sub 14 over een arrangement
 • Artikel 5b, verplaatsing. De algemene voorwaarden van de NRTO kent geen regeling voor verplaatsen. Deze is toegevoegd.
 • Artikel 9, sub 4 over wijziging in de locatie
 • Artikel 14, sub 2 pagina over privacy
 • Artikel 17 nakominggarantie NRTO is vervallen

Artikel 1 – Definities Onderwijs

 • Onderwijs:  opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.
 • Afstandsonderwijs: Vorm van onderwijs, waarbij docent en student niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.
 • Contactonderwijs: Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.
 • Formeel onderwijs: Onderwijs dat gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel diploma, zijnde een wettelijk erkend diploma.
 • Niet-formeel onderwijs: Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving.
 • Educatieve dienst: Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling.
 • Overeenkomst: Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.
 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de ondernemer en u wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die een educatieve dienst of product levert. Onder Nederlof Centrum vallen de namen: Nederlof Centrum, Reiki-Instituut en Nederlof Academie.
 • Uitvoerder: Ondernemer is gerechtigd een cursus of een opleiding of gedeelten daarvan door ingeschakelde derden te laten verzorgen. De in de Overeenkomst tussen de Ondernemer en u overeengekomen voorwaarden inclusief deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten behoeve van deze derden, tenzij U zelf nadrukkelijk kiest voor de Algemene Voorwaarden van de ingeschakelde derde.
 • U: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een (educatieve) dienst of een product van de ondernemer afneemt.
 • Nederlof Centrum Partner: Cursussen en opleidingen worden onderwezen door onze leraren en een aantal geselecteerde ‘vaste partners’. Elke inschrijving bij ons, ook bij uitvoering door een geselecteerde partner, telt mee voor dezelfde erkenningen, studie-uren en aanbiedingen. De financiële en organisatorische afhandeling van een cursus of opleiding gegeven door een Nederlof Centrum partner gebeurt door de partner. Er zit geen enkel verschil in wie de uitvoerder is; de studie-uren, erkenningen en aanbiedingen zijn identiek. Op de bevestiging staat altijd vermeld door wie de cursus of opleiding wordt verzorgd.
 • Arrangement: een combinatie, in elke samenstelling, van drinken en/of lunch op de lesdagen, meestal geboekt bij de aanbieder van de zaal waar de cursus of opleiding in gegeven wordt. Het arrangement is vaak verplicht voor de student omdat het een dienst van de zaalverhuurder betreft. Een deel van de kosten daarvan is voor de student. Het arrangement valt altijd onder de algemene voorwaarden van de aanbieder daarvan.
 • Locatie: de plek (zaal en/of regio) waar de cursus of opleiding gegeven wordt.
 • Het totale lesgeld is inclusief btw of vrij van btw (vrijstelling), er komt nooit extra nog btw bij.
 • Lesgeld: kan bijvoorbeeld bij een korte cursus bestaan uit lesgeld zonder kosten inschrijving / aanbetaling en kan bijvoorbeeld bij een opleiding samengesteld zijn uit kosten inschrijving (aanbetaling) en een restbedrag dat ook uit lesgeld voor meerdere verschillende lesjaren kan bestaan. Het totale lesgeld voor meerjarige opleidingen is altijd gebaseerd op de gehele opleiding dus aanbetaling/inschrijfgeld en het lesgeld van alle lesjaren samen. Lesgeld is inclusief examenkosten en certificering tenzij anders vermeld.
 • Arrangement: Extra kosten zoals een arrangement voor drinken en eten of verblijfskosten is nooit inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 • Aanbetaling: met name opleidingen kennen een aanbetaling welke ook als inschrijfgeld telt.
 • Verplaatsing: een verplaatsing terwijl het onderwijs (de overeenkomst) nog niet begonnen is.
 • Annulering: het annuleren (beëindigen) terwijl het onderwijs (de overeenkomst) nog niet begonnen is.
 • Tussentijdse annulering: een annulering terwijl het onderwijs (de overeenkomst) al begonnen is.
 • Tussentijdse verplaatsing: een verplaatsing terwijl het onderwijs (de overeenkomst) al begonnen is.
 • Minimum kosten verplaatsing: bij verplaatsing is er sprake van een minimum bedrag, ondernemer kan dit tussentijds aanpassen.
 • Minimum kosten annulering: bij annulering is er sprake van een minimum bedrag, ondernemer kan dit tussentijds aanpassen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en u met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs. Het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is tevens van toepassing op de door Ondernemer ingeschakelde ‘Nederlof Centrum partners’ en andere ingeschakelde derden.
 2. Indien de ondernemer ook andere (branche-gerelateerde) algemene voorwaarden gebruikt en die voorwaarden zijn niet tot stand gekomen in overleg met consumentenorganisaties, dan zijn die voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst.
  Dit geldt niet als er bepalingen in zijn opgenomen waarover niets geregeld is in deze algemene voorwaarden. Alle documenten maken deel uit van de overeenkomst maar er mag geen strijdigheid zijn. Te denken valt aan de bepalingen die staan in het Onderwijs- en het examenreglement (OER), de onderwijsovereenkomst of het inschrijfformulier.
  Bij strijdigheid geldt de voor u gunstigste bepaling. Wel mag de ondernemer altijd ten gunste van u afwijken ook ten opzichte van de algemene voorwaarden.
  Indien uitsluitend (deel)examens, EVC-trajecten of andere vormen van beoordeling worden aangeboden, zijn de bepalingen in de artikelen 3 lid 3 sub b, 5 lid 1, 8 lid 1, 8 lid 2 sub b en 9 lid 1 niet van toepassing.
  Indien uitsluitend (deel)examens worden aangeboden, zijn de bepalingen in artikel 5 lid 1 en de leden 3 tot en met 7 niet van toepassing.
 3. De ondernemer kan ook andere algemene voorwaarden gebruiken die tot stand zijn gekomen in overleg met één of meer consumentenorganisaties. In dat geval bepaalt de in artikel 16 genoemde geschillencommissie welke voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst aan de hand van hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 3 – Aanbod

 1. De ondernemer brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
 3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
  a. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:
  – de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
  – wanneer de educatieve dienst start;
  – de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
  – voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
  – de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  – de wijze van betaling;
  – de duur van de overeenkomst,
  b. of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:
  – de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  – de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van
  uitvoering van de overeenkomst;
  – de levertijd van het lesmateriaal.
 4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan u en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de ondernemer.
 5. De ondernemer mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat u persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
 6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
  a. de identiteit en het adres van de ondernemer, inclusief het bezoekadres van de
  vestiging van de ondernemer;
  b. het recht van u om de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden
  overeenkomstig artikel 5 lid 5 en 6;
  c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de
  ondernemer via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
  d. de geldigheidsduur van het aanbod.

 Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door u. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
 2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar u; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de ondernemer kunt u de opdracht annuleren.
 3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan u ter beschikking staande en voor u toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

Artikel 5a – Annulering

1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De ondernemer doet u hiervan een bevestiging toekomen. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling:

Moment annuleringOnderwijs van 1 studiejaar of langerOnderwijs korter dan 1 studiejaarMinimum
(A) betreft onderwijs van 1 studiejaar of langer, (B) betreft onderwijs korter dan 1 studiejaar.
tot 90 dagen voor aanvang *(A) 10% lesjaar 1 ***B) 10% lesgeld ***zie bij *
vanaf 90 dagen tot 60 dagen voor aanvang *(A) 15% lesjaar 1 ***(B) 15% lesgeld ***zie bij *
vanaf 60 dagen tot 30 dagen voor aanvang *(A) 25% lesjaar 1 ***(B) 25% lesgeld ***zie bij *
vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang *(A) 50% lesjaar 1 ***B) 50% lesgeld ***zie bij *
14 dagen of korter voor aanvang *(A) 100% lesgeld lesjaar 1 ***(B) 100% lesgeld ***zie bij *
Tussentijdse beëindiging (A)100% lopende lesjaar en tot 60 dagen tevoren 10% vervolg jaren, anders 100% ***
Tussentijdse beëindiging (B)100% lesgeld ***
Studiejaar: de data op de website worden bij meerjarige opleidingen per jaar getoond.
* minimum annuleringskosten: indien er sprake is van vereiste aanbetaling: 100% aanbetaling, anders € 50,-.
** Het minimum bedrag bij geen aanbetaling kan tussentijds worden aangepast.
*** onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal
Vanaf betekent inclusief die dag, tot is exclusief die dag.
Er kan in individuele gevallen (calamiteiten) ten gunste van u afgeweken worden van bovenstaande tabel.
Bij een meerjarige opleiding kan je tot 60 dagen voor afloop lopende lesjaar een vervolg lesjaar annuleren (kosten: 10%)

2. Annulering voordat het contact onderwijs is begonnen of tussentijdse beëindiging, geschiedt elektronisch;
3. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake uitsluitend een (deel)examen of een EVC-traject geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
a) annulering voor aanvang geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
b) bij annulering tot zes weken voor aanvang bent u de administratiekosten verschuldigd met een maximum van € 50,-. Bij zogeheten computer based examens bedraagt deze termijn twee weken voor aanvang;
c) bij latere annulering bent u de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
4. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, annulering mogelijk doch u blijft verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen.
5. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.
6. Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft u een termijn van veertien dagen waarbinnen u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kunt ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien het lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen van Syllabi of bij boekenpakketten per jaar of semester, dan eindigt de bedenktijd veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste lesmateriaal. Indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedragen deze termijnen veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na de ontvangst van het lesmateriaal.
7. De ondernemer stelt aan u een formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van de overeenkomst. U bent niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken.
8. Met inachtneming van het bepaalde in lid 9, heeft u in geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 recht op kosteloze terugbetaling van wat u al hebt betaald. De ondernemer betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding terug.
9. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 dient u eventueel van de ondernemer ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan de ondernemer terug te zenden. De ondernemer is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor uw rekening te laten komen. Het terugzenden geschiedt voor uw risico. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door u aan de ondernemer worden voldaan.
10. Indien u een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 5 en 6 wordt, zonder dat u een boete bent verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van de ondernemer aan u van rechtswege ontbonden.
11. De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uw uitdrukkelijke verzoek. In dergelijke gevallen behoudt u het recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid 2. Als u in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan bent u een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan de ondernemer verschuldigd.
12. Indien de educatieve dienst voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de educatieve dienst, mits:
a. u er van tevoren uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat u verklaart afstand te doen van uw recht van ontbinding, en
b. de ondernemer de sub a bedoelde verklaring aan u heeft bevestigd.
13. Als een opleidingstraject uit meerdere, separaat te boeken, onderdelen bestaat, kan elk deel apart geannuleerd of verplaatst worden. Bij annulering van een of meerdere onderdelen van een samengesteld traject (opleiding) valt dat geannuleerde onderdeel net als een andere separate opleiding qua annuleringskosten onder de algemene voorwaarden en vervalt de eventuele combinatie-korting.
14. Als er sprake is van een locatie met een arrangement (drinken / lunch) heeft Nederlof Centrum het recht om bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang de daadwerkelijke arrangementskosten in rekening te brengen als dit bij het betreffende zaalverhuur bedrijf of conferentieoord niet meer geannuleerd kan worden.
15. Indien een opleiding om redenen zoals onvoldoende aanmeldingen, een leraar niet beschikbaar is of anders, wordt de startdatum doorgeschoven. Daarbij worden de verdere geplande lesdata behouden en komen er aan het eind data bij. Als er bij de reden voor het doorschuiven geen sprake is van overmacht heeft de student bij doorschuiven van de startdatum met meer dan 90 dagen het recht de inschrijving kosteloos te annuleren.
Als er wel sprake is van overmacht heeft de student bij doorschuiven dan de startdatum met meer dan 90 dagen of maximaal de duur van de overmacht periode vermeerderd met 30 dagen, welke het langst is, het recht de inschrijving kosteloos te annuleren.

Artikel 5b – Verplaatsing

1. U kunt een verzoek tot verplaatsing indienen voor aanvang van een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst. Dit is altijd onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de opleiding in een andere jaargang en van het aantal deelnemers. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende verplaatsingsregeling:

Moment verplaatsenOnderwijs van 1 studiejaar of langerOnderwijs korter dan 1 studiejaarMinimum
(A) betreft onderwijs van 1 studiejaar of langer, (B) betreft onderwijs korter dan 1 studiejaar.
tot 90 dagen voor aanvang (A) 5% lesjaar 1(B) 5% lesgeldzie *
vanaf 90 dagen tot 60 dagen voor aanvang(A) 7% lesjaar 1 (B) 7% lesgeldzie *
vanaf 60 dagen tot 30 dagen voor aanvang(A) 10% lesjaar 1 (B) 10% lesgeldzie *
vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang(A) 15% lesjaar 1 (B) 15% lesgeldzie *
14 dagen of korter voor aanvang(A) 33% lesgeld lesjaar 1 (B) 33% lesgeldzie *
* minimum verplaatsingskosten: indien er sprake is van vereiste aanbetaling: 50% aanbetaling, anders € 18,-.
Tussentijds lesdagen verplaatsen bij calamiteiten soms mogelijk, zie de algemene voorwaarden.
Bij een meerjarige opleiding kan je tot 60 dagen voor afloop lopende lesjaar een vervolg lesjaar annuleren (kosten: 10%)
Vanaf betekent inclusief die dag, tot is exclusief die dag.
Lesgeld (cursus, korte opleiding) wil zeggen totale lesgeld.

Een verzoek tot verplaatsing voordat het contact onderwijs is begonnen, geschiedt elektronisch;
3. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake uitsluitend een (deel)examen of een EVC-traject geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
a) het verzoek tot verplaatsing voor aanvang geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
b) bij een verzoek tot verplaatsing voor aanvang bent u de administratiekosten verschuldigd met een maximum van € 50,-. Bij zogeheten computer based examens bedraagt deze termijn twee weken voor aanvang;
c) bij een later verzoek tot verplaatsing voor aanvang bent u de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
4. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, verplaatsing niet van toepassing, u blijft verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen.
5. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft u het recht de startdatum van de overeenkomst zonder opgave van redenen te laten wijzigen. Indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.
6. Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft u na termijn van veertien dagen waarbinnen u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kunt ontbinden, geen mogelijkheid om de startdatum te wijzigen.
Noot: als er sprake is van een locatie met een arrangement (drinken / lunch) heeft Nederlof Centrum het recht om bij verplaatsing korter dan 14 dagen voor aanvang de daadwerkelijke arrangementskosten in rekening te brengen als dit bij het betreffende zaalverhuur bedrijf of conferentieoord niet meer gewijzigd kan worden.
8. De mogelijkheid tot verplaatsing is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van een andere jaargang van die opleiding en het maximale aantal deelnemers.

Artikel 6 – Auteursrechten

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door ondernemer verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van de ondernemer of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. De copyright / eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de ondernemer.

Artikel 7 – Prijswijzigingen

1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
2. U heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst de prijs wordt verhoogd.
3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 8 – Levering

1. Lesmateriaal
a. De ondernemer levert het lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
b. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kunt u zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst
ontbinden.
c. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door de ondernemer vervangen zonder kosten voor u.
2. Correctiewerk
a. U wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.
b. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.

Artikel 9 – Conformiteit

De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien u uw verplichtingen niet nakomt dan is de ondernemer bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de ondernemer zijn verplichtingen niet nakomt mag u uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. De ondernemer heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
4. De locatie van de cursus of opleiding kan worden gewijzigd op voorwaarde dat deze in grote lijnen gelijkwaardig is en binnen een straal van maximaal 40 km van de oorspronkelijke locatie. De nieuwe locatie zal uiterlijk een week voor aanvang worden gecommuniceerd aan de student. Eventueel meerkosten, uitgezonderd het arrangement, zullen niet zonder toestemming van de student worden doorberekend.

Artikel 10 – Betaling

 1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Contant betalen is in overleg ook mogelijk.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet u – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. De ondernemer mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a, is voldaan.
 4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. U kunt door de ondernemer tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

Artikel 11 – Niet-tijdige betaling

 1. U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
  a) Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt de ondernemer u een herinnering. U krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen.
  b) Als u na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is de ondernemer gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten.
  c) Deze incassokosten bedragen maximaal:15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
  d) De ondernemer kan ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12 – Opschorten

 • Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de ondernemer het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van de ondernemer

 1. Voor zover de ondernemer toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van de ondernemer voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt. De aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van de ondernemer, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

 1. Door u verstrekte informatie wordt door de ondernemer, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
 2. Op de website staan onze interne regels en richtlijnen over het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens, hou wij daar mee omgaan en hoe u als consument inzage kunt krijgen, wijzigingen kunt laten aanbrengen, delen van de informatie of zelfs alles kunt laten verwijderen en ons kunt vragen niets door te geven aan derden. Deze pagina staat hier: https://www.nederlofcentrum.nl/privacy-en-gerelateerd/

Artikel 15 – Vragen en klachten

 1. De ondernemer heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de ondernemer per e-mail bereikbaar of telefonisch. Deze vragen of klachten worden door de ondernemer binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door de ondernemer per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.
 2. De ondernemer doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 16.

Artikel 16 – Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Geschillen tussen u en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij het (overkoepelend) klachtenrecht waar de ondernemer bij is aangesloten.
  Dat is in dit geval: de ‘collectieve klachtenregeling’ van het KTNO, www.ktno.nl en Reiki Ryoho, www.reikiryoho.nl.
 3. KTNO en / of Stichting Reiki Ryoho neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de ondernemer heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Geschillen tussen u en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de betreffende geschillencommissie of klachtenregeling.
 5. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij betreffende geschillencommissie of klachtenregeling aanhangig te worden gemaakt.
 6. Voor de behandeling van een geschil is meestal een vergoeding verschuldigd.
 7. Wanneer u een geschil voorlegt aan de betreffende geschillencommissie of klachtenregeling, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
 8. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de betreffende geschillencommissie of klachtenregeling, moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 9. De betreffende geschillencommissie of klachtenregeling doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 10. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Artikel 17 – Wijziging

Ondernemer zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen indien Nederlandse of Europese wetten of wettelijke uitspraken of de veranderende bedrijfsstructuur dit noodzakelijk maken en zal de aangepaste voorwaarden op de website publiceren.

Ondernemer behoudt zicht het recht voor om bedragen en percentages van bijvoorbeeld minimum kosten bij verplaatsing of annulering en dergelijke tussentijds aan te passen, voor indexering of anderszins.

De algemene voorwaarden die geldig waren ten tijde van de oorspronkelijke aanmelding zijn toegankelijk op de website bij algemene voorwaarden en dan ‘voorwaarden archief’.

– Einde algemene voorwaarden –

Je kunt deze voorwaarden ook printen of bewaren als PDF

Print Friendly, PDF & Email

Kosten verantwoording verplaatsen:
De kosten die bij verplaatsen in rekening worden gebracht dekken, in ieder geval deels, de gemaakte kosten van het onderwijsinstituut. Bij een cursus is dat bij een verplaatsing lang tevoren beperkt tot database beheer, secretariaatswerkzaamheden, werving, porto en aanverwanten. Bij een opleiding liggen de kosten hoger omdat de secretariaatswerkzaamheden gecompliceerder zijn en omdat planning daar een grotere rol speelt; werving en planning wordt afgestemd op het reeds aanwezige aantal deelnemers. Vooral omdat Nederlof Centrum slecht een beperkt aantal studenten per opleiding toelaat.

Kosten verantwoording annulering:
De kosten bij annulering dekken alleen grotendeels de werkelijke kosten. Dat is omdat het contact-onderwijs betreft en op een korte termijn of na aanvang geen deelnemer geplaatst meer kan worden, ook omdat Nederlof Centrum maar een beperkt aantal studenten per opleiding toelaat. De gemaakte kosten zijn gebaseerd op kosten promotie / werving, zaalhuur, loonkosten docenten, loonkosten medewerkers, lesmateriaal, digitale academie, kosten voor erkenning, accreditatie en verzekering. Indien er sprake is van annulering, is er op verzoek een overzicht beschikbaar waarin de reeds gemaakte kosten van een cursus of opleiding inzichtelijk zijn gemaakt.

 

 

Verkorte versie

(versie 07-11-2019)

Het Nederlof Centrum is aangesloten bij het CRKBO en KTNO. Onze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van het NRTO.Hieronder een uittreksel van de onderdelen die van toepassing zijn op verplaatsingen en annuleren. De complete voorwaarden kunt u vinden op deze site bij ‘nederlof’ en dan ‘algemene voorwaarden’ en in het linkermenu.

Definities:
Onder aanbod wordt verstaan: de brochure, folder en/of informatie op de website. De website is het meest recent.
Overeenkomst en overeenkomst op afstand: Onze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, ook als deze per elektronische weg, zoals een website of per email tot stand is gekomen.
De datum van de overeenkomst: is het moment waarop de student (consument) per email de elektronische bevestiging van de aanmelding ontvangt (ook als het door de student opgegeven email-adres onjuist is ingevuld)
Afwijkende voorwaarden: Nederlof Centrum hanteert soepeler voorwaarden bij verplaatsen dan de NRTO (kennen geen mogelijkheid tot verplaatsting)
Meldingen / communicatie: per email met een email-bevestiging steeds door ons, is voor beide partijen bindend.
Betalingstermijn: op de bevestiging de aangegeven datum of aangegeven betalingstermijn, nota’s standaard 30 dagen

Bedenktijd:
vanaf het moment van bevestiging voor cursus of opleiding kan de student gedurende 14 dagen (2 weken) kosteloos afzeggen. De procedure daarvoor: per email (niet telefoon) wat vervolgens door Nederlof Centrum per email wordt bevestigd. Onder aanvang van het onderwijs wordt mede verstaan het verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden. Vragen (helpdesk) over dit onderwerp: kantoor@nederlofcentrum.nl

Uitzondering op de bedenktijd:
Afstand doen van bedenktijd: Er is geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 2, als het onderwijs door de ondernemer met instemming van de u (consument) is begonnen, voordat de bedenktermijn van veertien werkdagen is verstreken.

Contact onderwijs:
De opleidingen van Nederlof Centrum zijn geheel of bijna geheel contact-onderwijs, dus niet schriftelijk, en zijn daarmee gebonden aan een vaste aanvangsdatum en kennen een structuur van opeenvolgende lessen, tevoren gehuurde faciliteiten en een maximaal aantal beschikbare plaatsen voor studenten.

Procedure verplaatsen of annuleren:
Verzoek daartoe graag per email naar het algemene email adres: kantoor@nederlofcentrum.nl.
Dit wordt bevestigd door Nederlof Centrum.

Verplaatsen

Verplaatsing is een coulanceregeling. Deze bestaat uit een annulering en een herinschrijving, met een korting op de annuleringskosten. Bij later alsnog annuleren vervalt de korting en worden de annuleringskosten alsnog in rekening gebracht.

Moment verplaatsenOnderwijs van 1 studiejaar of langerOnderwijs korter dan 1 studiejaarMinimum
(A) betreft onderwijs van 1 studiejaar of langer, (B) betreft onderwijs korter dan 1 studiejaar.
tot 90 dagen voor aanvang (A) 5% lesjaar 1(B) 5% lesgeldzie *
vanaf 90 dagen tot 60 dagen voor aanvang(A) 7% lesjaar 1 (B) 7% lesgeldzie *
vanaf 60 dagen tot 30 dagen voor aanvang(A) 10% lesjaar 1 (B) 10% lesgeldzie *
vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang(A) 15% lesjaar 1 (B) 15% lesgeldzie *
14 dagen of korter voor aanvang(A) 33% lesgeld lesjaar 1 (B) 33% lesgeldzie *
* minimum verplaatsingskosten: indien er sprake is van vereiste aanbetaling: 50% aanbetaling, anders € 18,-.
Tussentijds lesdagen verplaatsen bij calamiteiten soms mogelijk, zie de algemene voorwaarden.
Bij een meerjarige opleiding kan je tot 60 dagen voor afloop lopende lesjaar een vervolg lesjaar annuleren (kosten: 10%)
Vanaf betekent inclusief die dag, tot is exclusief die dag.
Lesgeld (cursus, korte opleiding) wil zeggen totale lesgeld.

Kosten bij annuleren:

Moment annuleringOnderwijs van 1 studiejaar of langerOnderwijs korter dan 1 studiejaarMinimum
(A) betreft onderwijs van 1 studiejaar of langer, (B) betreft onderwijs korter dan 1 studiejaar.
tot 90 dagen voor aanvang *(A) 10% lesjaar 1 ***B) 10% lesgeld ***zie bij *
vanaf 90 dagen tot 60 dagen voor aanvang *(A) 15% lesjaar 1 ***(B) 15% lesgeld ***zie bij *
vanaf 60 dagen tot 30 dagen voor aanvang *(A) 25% lesjaar 1 ***(B) 25% lesgeld ***zie bij *
vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang *(A) 50% lesjaar 1 ***B) 50% lesgeld ***zie bij *
14 dagen of korter voor aanvang *(A) 100% lesgeld lesjaar 1 ***(B) 100% lesgeld ***zie bij *
Tussentijdse beëindiging (A)100% lopende lesjaar en tot 60 dagen tevoren 10% vervolg jaren, anders 100% ***
Tussentijdse beëindiging (B)100% lesgeld ***
Studiejaar: de data op de website worden bij meerjarige opleidingen per jaar getoond.
* minimum annuleringskosten: indien er sprake is van vereiste aanbetaling: 100% aanbetaling, anders € 50,-.
** Het minimum bedrag bij geen aanbetaling kan tussentijds worden aangepast.
*** onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal
Vanaf betekent inclusief die dag, tot is exclusief die dag.
Er kan in individuele gevallen (calamiteiten) ten gunste van u afgeweken worden van bovenstaande tabel.
Bij een meerjarige opleiding kan je tot 60 dagen voor afloop lopende lesjaar een vervolg lesjaar annuleren (kosten: 10%)

noot: met aanbetaling wordt bedoeld: gelijk aan vereiste aanbetaling, of deze reeds voldaan is of niet. Met lesgeld wordt standaard het volledige lesgeld bedoeld.

Algemeen:

 • Bij een wijziging na een eerdere wijziging telt de eerste (oorspronkelijke) inschrijving als peildatum qua voorwaarden. (Voorbeeld: bij een annulering na een verplaatsing wordt de eerste startdatum gezien als inschrijfdatum, niet de latere startdatum).
 • Als er sprake is van een locatie met een arrangement (drinken / lunch) wordt bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang soms ook de daadwerkelijke arrangementskosten in rekening gebracht.
 • Een cursus, kortlopende opleiding of meerjarige opleiding wordt altijd geboekt als geheel.

De complete algemene voorwaarden: staan bij Nederlof Centrum / Algemene voorwaarden.

 

 

Bij opzegging binnen de bedenktijd van 14 dagen deze brief per email naar Nederlof Centrum sturen
(kantoor@nederlofcentrum.nl).

Er is geen plicht om deze tekst te gebruiken, het is alleen een hulpmiddel.

Voorbeeldbrief opzegging binnen bedenktijd

Afzender:

[Uw Naam]

[Adres]

[Postcode en woonplaats en eventueel land]

[E-mail]

 

Aan:

Nederlof Centrum

Almere / Amsterdam

Afdeling; administratie

email: kantoor@nederlofcentrum.nl

 

Betreft:

Ontbinding koop/dienst tijdens bedenktijd

[Woonplaats, datum]

 

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb op [datum ontvangst product / datum afsluiten dienst] uw product ontvangen/ dienst afgesloten.
Op grond van de regels in afdeling 2B van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek maak ik gebruik van mijn recht op bedenktijd.

[indien u een product hebt ontvangen:]
Ik stuur u het ontvangen product retour overeenkomstig de instructies.

[als u het (aankoop)bedrag al hebt betaald:]
Ik verwacht mijn gedane (aan)betaling binnen uiterlijk veertien dagen na datum van deze brief retour op rekeningnummer [vul uw bank- of girorekeningnummer in].

Graag ontvang ik een bevestiging van mijn schrijven binnen twee weken.

Met vriendelijke groet,
[Uw naam, e-mail adres en eventueel telefoon nummer]

 

 

Wijzigingen

Om het voor de student inzichtelijk te maken wat er is veranderd (in plaats van de hele voorwaarden te moeten lezen) is er dit overzicht.

Wijzigingen per 07-11-2019:
De regeling waarbij de student deel 2 van een meerjarige opleiding 30 dagen voor aanvang van dat deel kon (moest) annuleren waarbij dan tegen annuleringskosten en het vervallen van de combi-korting het vervolg deel verviel, was voor veel studenten niet helder en gaf misverstanden. Vooral omdat de delen gebaseerd waren op de inhoud van de opleiding en niet op studiejaren. Deze is dan ook afgeschaft. De nieuwe regeling betekent dat een student geen rekening meer hoeft te houden met hoeveel lessen een deel van een opleiding kent, maar per lesjaar kan annuleren. Daarbij gelden de lesjaren als vermeld op de website van Nederlof centrum.
In de nieuwe regeling kan de student bij een meerjarige opleiding elk vervolg studiejaar annuleren, op voorwaarde dat dit 60 dagen voor afloop van een lesjaar per email is doorgegeven aan het kantoor en bevestigd is door het kantoor.
Hou er wel rekening mee dat ook bij op tijd annuleren (minimaal 2 maanden voor de laatste lesdag van het lopende lesjaar) er soms kosten in rekening kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld als er al lesmateriaal is vervaardigd c.q. verstrekt voor dat lesjaar, als er al activiteiten zijn gevolgd of gebruik is gemaakt van voorzieningen die betrekking hebben op dat vervolgjaar of als er al delen digitaal zijn verstrekt middels de Nederlof Academie.
De regeling waarbij de student bij het volgen van een opleiding die uit meerdere losse delen bestaat, een combi-korting krijgt die vervalt bij het annuleren van een of meer onderdelen, kan wel nog toegepast worden.
Kosten voor een tussentijdse verplaatsing van een aantal lesdagen (bij calamiteiten) is wat gemoderniseerd; de kosten ervan zijn nu gebaseerd op het aantal lesdagen dat in een andere jaargang wordt gevolgd.
Deze nieuwe regeling is geldig voor alle inschrijvingen na 07-11-2019, dus niet voor inschrijvingen voor die datum.

Wijzigingen per 17-09-2015:
Elke meerjarige opleiding kan tussentijds worden geannuleerd. Voorwaarde is dat dit wordt doorgegeven uiterlijk 30 dagen voor aanvang van dat lesjaar. De annuleringskosten zijn gelijk aan de gewone annuleringskosten. Bij een annulering voor aanvang worden jaar 1 en 2 gezien als aparte trajecten, waardoor jaar 2 aanzienlijk goedkoper geannuleerd kan worden. Eventueel reeds betaalde lesgelden ontvangt de student terug binnen 30 dagen. Deze aanpassing is van toepassing op alle nieuwe inschrijvingen voor cursussen en opleidingen maar ook op reeds gerealiseerde inschrijvingen voor opleidingen die na 17-09-2015 nog gaan starten. De aanpassing is niet van toepassing op opleidingen die voor de peildatum van 17-09-2015 reeds gestart zijn.

Wijzigingen per 01-04-2015:
De kosten bij annuleren van een meerjarige opleiding heeft vanaf nu alleen nog betrekking op de lesgelden van het 1e jaar.
(aanbetaling en restbedrag jaar 1) Om dat deels te compenseren zijn de percentages iets aangepast. Voor de student blijft dit echter aanzienlijk voordeliger
Voorwaarde voor het annuleren van een volgend lesjaar: minimaal 30 dagen voor de aanvang daarvan melden, per email naar info@nederlofcentrum.nl. Dit wordt door Nederlof Centrum bevestigd.
De kosten bij verplaatsen van de startdatum van een meerjarige opleiding heeft vanaf nu alleen nog betrekking op de lesgelden van het 1e jaar.
(aanbetaling en restbedrag jaar 1) Om dat deels te compenseren zijn de percentages iets aangepast. Voor de student blijft dit echter aanzienlijk voordeliger.
Vanaf nu mag van een meerjarige opleiding ook alleen jaar 1 worden gevolgd. De kosten van alleen het eerste jaar volgen liggen 25% hoger dan in combinatie met het 2e jaar. Bij het alsnog volgen van een volgend jaar werden deze meerkosten niet verrekend!
Bij annulering van een meerjarige opleiding (volgens de voorwaarden) wordt het 2e jaar niet meer berekend maar wordt de nota wordt aangepast naar het tarief van het volgen van alleen jaar 1. Eventueel reeds betaalde lesgelden ontvangt de student terug binnen 30 dagen.
Locatie wijziging: Bij wijzigen van leslocatie is er nu de beperking dat bij een eenzijdige wijziging daarvan door Nederlof Centrum, dit binnen de voorwaarden alleen mag binnen een straal van maximaal 45 km ten opzichte van de eerdere cursuslocatie.