Disclaimer

Biologika houdt zich alleen bezig met ontdekken en identificeren van de emotionele en gevoelsachtergronden van fysieke en mentale veranderingen, wat wij vroeger dus ziektes hebben genoemd. Biologika zoekt dus alleen naar de logische oorzaken waarom iemand ziek wordt. Deze paradigma gaat dus puur en alleen over de bewustwording waarom wij ziek worden en hoe de processen in ons lichaam volgens de wetmatigheden van de 5 natuurwetten verlopen. Het doel is de medemens te helpen om deze gevoelens en emoties te leren ontdekken, te helpen om de oorzaken te identificeren. Hiermee worden wij, Biologica, elke beoefenaar van Biologika, nog geen artsen of medisch opgeleiden.

Wij en daarmee iedereen die de Biologika principes hanteert werkt uitsluitend met bewustwording over het ontstaan van ziektes. Ook al werken we zorgvuldig met de emotionele achtergronden van de ziektes en klachten, willen we benadrukken dat wij niet medisch opgeleid zijn en geen arts! Dat wordt ook bij elke training en consult duidelijk aangegeven. Als een cliënt helderheid wil krijgen over de emotionele oorzaak van zijn of haar klacht of ziekte hebben wij een gefundeerd uitgangspunt oftewel een concrete, medische diagnose nodig. Dat is juist ons beginpunt. De Biologika trainer of master / consulent werkt daarmee dus samen met een arts of anderszins medisch opgeleide. Na een consult of training adviseren we de cliënt om terug te gaan naar zijn of haar arts en te kijken of de Biologika ontdekkingen een positieve bijdrage hebben geleverd aan het medisch traject. De cliënt blijft daarmee ten allen tijde onder toezicht van de arts en kan bij eventueel verslechtering van de toestand van de cliënt medisch adequaat worden behandeld. Als een cliënt dit advies niet ter harte neemt kan Biologika, Nederlof centrum of iedereen die het uitoefent niet aansprakelijk worden gesteld. Samenwerking met medisch opgeleiden staat bij Biologika voorop!

1. Informatieve doeleinden
De medische informatie op deze website geeft slechts een indicatie van wat jij van Biologika – in samenwerking met Biologika Vrije Universiteit Hongarije – mag verwachten. Ook alle adviezen, praktische tips etc. zijn een indicatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Niemand zal op basis van deze informatie, bij wie dan ook, een schadeclaim kunnen indienen, of hoe dan ook verhaal kunnen halen. Iedere zelfbehandeling is voor eigen verantwoording. Biologika Nederland doet geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. De inhoud van deze site en elke video is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.

De toepassing van Biologika is, in welke vorm dan ook, GEEN vervanging van een medische behandeling of ingreep. Het consult en de trainingdeelname is bedoeld voor mensen die GEEN behandeling of medische ingreep (meer) nodig hebben en die geen spoedeisende ziektes of aandoeningen hebben. Bij klachten of ziekte is de medisch arts, specialist of apotheker de aangewezen persoon om hulp te verlenen. Volg altijd hun adviezen en voorschriften.

2. Niet aansprakelijk
Zowel de eigenaar van de website Nederlof Centrum, als Biologika en Enikö Papp zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de door de lezer toegepaste adviezen en ideeën. Biologika besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website. Desondanks is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Biologika sluit alle aansprakelijkheid uit voor de directe en indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie van de website en/of door storingen in de toegankelijkheid van de website.

3. Samenwerking met reguliere geneeskunde 
Biologika houdt zich uitsluitend bezig met de vijf biologische natuurwetten, zoals ontdekt door dr. Geerd Ryke Hamer. Dit wil zeggen dat Biologika niet achter overige uitingen, gedrag, meningen en uitspraken van dr. Geerd Ryke Hamer staat.

In tegenstelling tot dr. Geerd Ryke Hamer zelf, sommige Hamerse stromingen en sommige Germaanse geneeskunde- stromingen, wijst Biologika de reguliere geneeskunde zeker niet af. Biologika wijst u er op dat u bij lichamelijke, psychische, psychiatrische of andere klachten, in welke vorm dan ook, altijd een medisch gekwalificeerde arts moet raadplegen. De informatie die u verkrijgt via Biologika Nederland mag dan ook nooit als vervanging van de behandeling door een arts dienen. Houd er rekening mee dat de informatie op deze website niet is geëvalueerd door medische deskundigen. De informatie dient dus niet te worden opgevat als medisch advies.